Avui tancat 972 85 71 20 608519719

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

Última actualització: 01/09/2021

Previ

El web https://www.farmaciaannamazo.cat (en endavant, el “Web”) pertany a Farmacia Anna Mazó (en endavant, l’ “Oficina de Farmàcia”), amb N.I.F. 45544189A i Col·legiat Oficial de Farmacèutics de ##PHARMACY_COMMUNITY## amb número ##PHARMACY_HOLDER_NUMBER# , número de farmàcia ##PHARMACY_NUMBER##  i domicili a Cl Fira 33.

L'usuari a l'utilitzar el Web accepta les presents condicions generals d'accés i ús del Web (en endavant, les “Condicions Generals d’Accés i Ús”) i es compromet a utilitzar la web, així com, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les presents Condicions Generals d'Accés i Ús i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1. Identificació de les Parts.

Les condicions generals d'accés i ús s'apliquen, d'una banda, a l'Oficina de Farmàcia i, d'una altra, a l'usuari final interessat en els serveis oferts a través del Web (d'ara endavant, l’ “Usuari”) les dades de caràcter personal són els que aquest ha facilitat, especialment, a través dels formularis de contacte i / o encàrrec que l'Oficina de Farmàcia posa a disposició de l'Usuari.

2. Objecte i àmbit d’aplicació.

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés, navegació i utilització del Web per part de l'Usuari.

No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis de l'Oficina de Farmàcia es poden trobar sotmesos a altres condicions, que, segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús.

3. Accés i Ús del Web.

L'accés a la Web és exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del web de conformitat amb aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús, amb la resta de les polítiques accessibles a través del web, amb la normativa d'aplicació, amb els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.

L'Oficina de Farmàcia no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l'accés, ús o de l'incompliment de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'Usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per l'Oficina de Farmàcia a través del web; (Ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

4. Regles d’Ús del Web.

L'Usuari es compromet a:

  • No utilitzar el web per desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d'aplicacions programari en la mesura que estiguin orientats a fer possible l'accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d'operacions de lloguer, serveis administratius o qualsevol altres d'anàloga consideració, compartint o posant-los a disposició de tercers.
  • No utilitzar la web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris.
  • No realitzar actes d'enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma en línia idèntica o semblant a la posada a disposició per part de l'Oficina de Farmàcia, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració de els drets de propietat intel·lectual i industrial que l'Oficina de Farmàcia té sobre la plataforma.
  • No traduir, adaptar, millorar, transformar, corregir la plataforma, o qualsevol dels elements que els integren ni de cap altra manera modificar-la, no podent incorporar la plataforma a altres programari o plataformes pròpies o proveïdes per tercers .No retirar, suprimir, alterar, manipular ni en mode algun modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que l'Oficina de Farmàcia, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright, ©, ® i TM) ja fos en la pròpia plataforma com en el material associat.
  • Posar en coneixement de l'oficina de farmàcia qualsevol fet o situació que hauria passat que pogués posar en risc la seguretat en l'accés per part dels usuaris autoritzats.
  • Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del web ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament d'aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i / o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera les presents Condicions Generals d'Accés i Ús.
  • Queda prohibit forçar errors o buscar bretxes de seguretat a la web.
  • Abstenir d'utilitzar els continguts del web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de l'Oficina de Farmàcia, de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present web o impedir la normal utilització o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

5. Enllaços a altres llocs web.

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús no s'apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers als quals es pugui accedir a través del web.

En cas d'accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l'Usuari accepta sotmetre al que disposen les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, l'Oficina de Farmàcia no es responsabilitza ni de contingut ni de les mesures de seguretat adoptades pels mateixos.

Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des de la web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent així mateix a l'Oficina de Farmàcia de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l'anterior.

En tot cas, l'Oficina de Farmàcia procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als que redirigeix ​​puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat.

L'Oficina de Farmàcia no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts a la web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament de les mateixes. A aquests efectes, l'Oficina de Farmàcia declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir un funcionament correcte del web.

No obstant això, l'Oficina de Farmàcia no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es puguin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l'accés o en la navegació pel Web, ni sobre els danys i perjudicis que es puguin derivar per l'Usuari o per a tercers de l'existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

L'Oficina de Farmàcia tampoc assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que pogués haver-hi en el contingut del web, ni sobre les actuacions que l'usuari pogués realitzar sobre la base d'aquest contingut.

7. Modificació de les Condicions Generals d’Accés i Ús.

L'Oficina de Farmàcia es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, essent responsabilitat de l'Usuari llegir les mateixes amb atenció, cada vegada que vulgui utilitzar el Web amb la finalitat de comprovar o assegurar-se de l'existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

8. Propietat intel·lectual i industrial.

L'Usuari reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per l'Oficina de Farmàcia en la web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen la aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen la web o "look and feel", marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a l'Oficina de Farmàcia i / o a tercers que li han cedit els seus drets. A aquests efectes, s'entendrà com Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per l'Oficina de Farmàcia per qualsevol mitjà i / o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i / o dels elements inserits per l'Oficina de Farmàcia en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l'Usuari, sempre que, en tot cas, s'indiqui l'origen i / o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol de copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l'Oficina de Farmàcia o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d'explotació de la web, els drets d'imatge , l'Oficina de Farmàcia té el seu dret d'explotació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús de la web no confereixen a l'Usuari cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la mateixa, i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l'Oficina de Farmàcia o el tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l'anterior, si l'Usuari estima que algun contingut del web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a annamazo@cofgi.org.

9. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre l'Oficina de Farmàcia i a l'Usuari del Web.

Això, no obstant, en aquells casos en què la normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre a un fur determinat, l'Oficina de Farmàcia i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10. Informació addicional sobre protecció de dades.

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per a la qual es van recollir, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d'aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per evitar eventuals infraccions.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, fins i tot dur a terme una reclamació en cas que consideri que l'oficina de farmàcia està tractant de forma inadequada les seves dades personals, enviant una comunicació per escrit a l'atenció de l'Oficina de Farmàcia a l'adreça Cl Fira 33 o per correu electrònic annamazo@cofgi.org.

Per a més informació respecte a el tractament que fem de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat https://www.farmaciaannamazo.cat/politica-de-privacitat.